Team

Team Showcase
Sarah Anna Andreis
Sarah Anna Andreis
Präsidentin
Team Showcase
Maddalena Del Gobbo
Maddalena Del Gobbo
Gründungspräsidentin
Team Showcase
Ivana Jelić
Ivana Jelić
1. Deligierte
Team Showcase
Sabine Lasinger
Sabine Lasinger
Internetbeauftragte
Team Showcase
Stefanie Mayrhofer
Stefanie Mayrhofer
Schatzmeisterin
Team Showcase
Hannah Sophie Orell
Hannah Sophie Orell
Team Showcase
Sophie Schmied
Sophie Schmied
Generalsekretärin
Team Showcase
Sarah Schwebl
Sarah Schwebl
Rechnungsprüferin
Team Showcase
Madlen Stadlbauer
Madlen Stadlbauer
Vizepräsidentin
Team Showcase
Laura Stiefler
Laura Stiefler
Team Showcase
Raphaela Virgolini
Raphaela Virgolini
Team Showcase
Liesa Weiler-Wichtl
Liesa Weiler-Wichtl
Team Showcase
Maria Weinberger
Maria Weinberger
Team Showcase
Maria Willomitzer
Maria Willomitzer